in

Tiểu Sử và Nguồn gốc: Siêu Ác Nhân Red Hulk (Người khổng lồ Đỏ)

What do you think?

[Bùm Chéo Parody] Chương 01: Đôrêmon xài tiền như nước

Ăn trộm Ngôi nhà Máu [Cryptic Bùm Chéo #009]