George Camine (4/5)

List item

Ông là một nguyên soái của lục quân Elfrieden, là một chiến binh văn võ xong toàn.Sau khi Souma được bổ nhiệm làm vua mới của vương quốc thì ông đã cùng Castor nổi dậy chống lại Souma.Nhưng thật chất đây là cái bẩy để ông có thể bắt và giết hết những quý tộc có âm mưu tạo phản, cõng rắn cắn gà nhà.Bởi ông nghĩ một chiến binh như ông đã quá già để có thể phục vụ vương quốc. Nên ông đa xlafm một nhiệm vụ quan trọng trong cuộc đời mình là tiêu diệt lũ phản tặc để có thể giúp ích cho nhà vua. Ông đã diễn rất hay đến khi Souma đã bắt được đám quý tộc đó.Khi biết được sự thật Souma đã khóc và tìm cách để minh oan cho ông.Nhưng dưới sức ép của các quý tộc khác anh đã phải giả bộ tử hình Souma và cho ông sống trong một thân phận mới để tiếp tục phục vụ cho đất nước. 

Castor Vargas (3/5)

Excel Walter (5/5)