Review truyện cũ: Dokgo (6/6)

List item
Approved

Review truyện cũ: Dokgo (5/6)

Jozu với năng lực hóa cứng cơ thể thành kim cương của trái Kira Kira no Mi (1/4)