in

Phen này về nhà chết với mẹ nha con

https://www.pinterest.com/pin/740771838721192463/

Lời cần nói thì không được chuyển đi, lời không cần nói thì……Vậy mới nói nên đóng tiền mạng hàng tháng mà:))))))))))))))

Nguồn: Pinterest.

What do you think?

Maid Meow

Trứng mà đòi khôn hơn vịt