in

Naruto ở một vũ trụ khác

Nó lạ lắm mọi người ạ

What do you think?

Không có ý gì đâu nhưng mà "ngon" hé

Pokemon: Chuẩn mực cái đẹp thật sự?