in

Khi đứa bạn thân bị bắt nạt

Quyết không tha cho những kẻ bắt nạt bạn thân.

What do you think?

Về nhà với anh!!! Anh nuôi!!!

Sự khác nhau giữa Nanami và Gojo