in

Katakuri con trai thứ hai nhà Big Mom

Katakuri sẽ xuất hiện trong One Piece film Red 

What do you think?

Bố già Râu Trắng

Những câu nói hay trong Naruto mang nhiều thông điệp ý nghĩa