in

Hamster làm gì khi buồn?

Meme như tiêu đề.

What do you think?

Come here baby…

Reply from hamster