in

Dâu tây

What do you think?

Đừng để tương lai chết trước tuổi 30

Ngũ lão tinh cũng xuất hiện trong One Piece film Red.