in

Dạo này con người nó lạ lắm…

Nên hãy xài meme này

What do you think?

Meme mèo khóc

iu anh….anh nào chưa biết