in

Come here baby…

Một chiếc mèo đẹp trai 

What do you think?

Thầy Gojo nói thế thì sao mà đỡ được

Hamster làm gì khi buồn?