in

Ace, Sabo và Luffy

Chén rượu thề của ba anh em <3

What do you think?

[SLAM DUNK] Mitsui Hisashi-thiên tài của sự nỗ lực

[Hot News] Blueno sẽ xuất hiện trong One Piece movie : Red.