in

1 giây trước thảm hoạ

Hành động ngu người của Luffy

What do you think?

Đi tắm nào!

Thời ấy và ngày nay